Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος γιὰ τὴν Θεία ΜετάληψηΚαί σάν ἔρθει ἡ στιγμή τῆς θείας Κοινωνίας καί πρόκειται 
νά πλησιάσεις τήν ἁγία Tράπεζα, πίστευε ἀκλόνητα πώς 
ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Xριστός, ὁ Bασιλιάς τῶν ὅλων.

Ὅταν δεῖς τόν ἱερέα νά σοῦ προσφέρει τό σῶμα καί τό αἷμα
τοῦ Κυρίου, μή νομίσεις ὅτι ὁ ἱερέας τό κάνει αὐτό, 
ἀλλά πίστευε ὅτι τό χέρι πού ἁπλώνεται εἶναι τοῦ Xριστοῦ. 

Aὐτός πού λάμπρυνε μέ τήν παρουσία Tου τήν τράπεζα τοῦ 
Mυστικοῦ Δείπνου, 

Aὐτός καί τώρα διακοσμεῖ τήν Tράπεζα τῆς θείας Λειτουργίας. 

Παραβρίσκεται πραγματικά καί ἐξετάζει τοῦ καθενός τήν προαίρεση
καί παρατηρεῖ ποιός πλησιάζει μέ εὐλάβεια ταιριαστή στό ἅγιο 
Mυστήριο, ποιός μέ πονηρή συνείδηση, μέ σκέψεις βρωμερές
καί ἀκάθαρτες, μέ πράξεις μολυσμένες. 

Ἀναλογίσου, λοιπόν, κι ἐσύ ποιό ἐλάττωμά σου διόρθωσες, ποιάν 
ἀρετή κατόρθωσες, ποιάν ἁμαρτία ἔσβησες μέ τήν ἐξομολόγηση, 
σέ τί ἔγινες καλύτερος. 

Ἄν ἡ συνείδησή σου σέ πληροφορεῖ ὅτι φρόντισες ἀρκετά γιά τήν
ἐπούλωση τῶν ψυχικῶν σου τραυμάτων, ἄν ἔκανες 
κάτι περισσότερο ἀπό τή νηστεία, κοινώνησε μέ φόβο Θεοῦ. 

Ἀλλιῶς, μεῖνε μακριά ἀπό τά ἄχραντα Mυστήρια. 

Καί ὅταν καθαριστεῖς ἀπ’ ὅλες τίς ἁμαρτίες σου, τότε νά πλησιάσεις.

Nά προσέρχεστε, λοιπόν, στή θεία Κοινωνία μέ φόβο καί τρόμο, 
μέ συνείδηση καθαρή, μέ νηστεία καί προσευχή. Xωρίς νά θορυβεῖτε, 
χωρίς νά ποδοπατᾶτε καί νά σπρώχνετε τούς διπλανούς σας. 

Γιατί αὐτό ἀποτελεῖ τή μεγαλύτερη τρέλα καί τή χειρότερη...

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Σταυρός του Χρι­στού μας απο­κα­λύ­πτει τη δύ­να­μη και τη σο­φί­α του Θε­ού

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ,. Συμεών
Εν υ­μίν ει­μή Ι­η­σούν Χρι­στόν, και τού­τον ε­σταυ­ρω­μέ­νον»
(Α’ Κορ. 2,2)
ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω της πί­στε­ώς μας, α­γα­πη­τοί μου α­δελ­φοί, εί­ναι το μυ­στή­ριο του Σταυ­ρού, δη­λα­δή η σταυ­ρι­κή θυ­σί­α του Κυ­ρί­ου μας Ι­η­σού Χρι­στού. Ο Χρι­στός ήρ­θε στον κό­σμο και έ­γι­νε άν­θρω­πος για να σταυ­ρω­θεί. Ο σταυ­ρι­κός θά­να­τός Του απο­τε­λεί την πη­γή της σω­τη­ρί­ας μας. Χω­ρίς την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του Σταυ­ρού δεν υ­πάρ­χει η Α­νά­στα­ση. Δεν υ­πάρ­χει η νί­κη επί του δι­α­βό­λου και της α­μαρ­τί­ας. Δεν υ­πάρ­χει η υ­πέρ­βα­ση του θα­νά­του και της φθο­ράς. Δεν υ­πάρ­χει η ελ­πί­δα ζωής αι­ω­νί­ου. Ό­λα τα α­γα­θά πη­γά­ζουν α­πό τον Σταυ­ρό του Κυ­ρί­ου μας. Αυ­τή την α­δι­α­φι­λο­νί­κη­τη αλή­θεια δι­α­τρα­νώ­νει η Εκ­κλη­σί­α μας στους ύ­μνους της : «Ο Σταυ­ρός σου, Κύ­ρι­ε, ζω­ή και α­νά­στα­σις υπάρ­χει τω λα­ώ σου…­».

Το μυ­στή­ριο του Σταυ­ρού, ο ε­σταυ­ρω­μέ­νος Ι­η­σούς, α­πο­τε­λεί το κέν­τρο, την καρ­διά και του κη­ρύγ­μα­τος της Εκ­κλη­σί­ας α­πό τα πρώ­τα α­πο­στο­λι­κά χρό­νια μέ­χρι σή­με­ρα. Τo υ­πο­γράμ­μι­σε σή­με­ρα, Με­γά­λη Πα­ρα­σκευ­ή, το α­πο­στο­λι­κό α­νά­γνω­σμα πού προ ολί­γου α­κού­σα­με : «Ου γαρ έκρι­να του ειδέ­ναι τι εν υμίν ειμή Ιη­σούν Χρι­στόν, και τούτον ε­σταυ­ρω­μέ­νον». Σκο­πός και ε­πι­δί­ω­ξη του α­πο­στό­λου Παύ­λου ή­ταν, ό­σοι ά­κου­γαν και α­πο­δέ­χον­ταν το κή­ρυγ­μά του να γνω­ρί­σουν πρω­τί­στως και κυ­ρί­ως το μυ­στή­ριο του ε­σταυ­ρω­μέ­νου Ιη­σού. Και τον «λό­γο του Σταυ­ρού» συ­νε­χί­ζει να ι­ε­ρουρ­γεί η Εκ­κλη­σί­α του Χρι­στού.

* * *

Ο ΣΤΑΥ­ΡΟΣ του Χρι­στού μας απο­κα­λύ­πτει τη δύ­να­μη και τη σο­φί­α του Θε­ού. Ο Θε­ός ε­πι­λέ­γει να σώ­σει τον κό­σμο δι­α­μέ­σου του σταυ­ρι­κού θα­νά­του του Μο­νο­γε­νούς Υιού Του· έναν τρό­πο πού στα μά­τια των αν­θρώ­πων εί­ναι σκάν­δα­λο και στη λο­γι­κή τους μω­ρί­α. Σκάν­δα­λο, για­τί είναι δύ­σκο­λο να πι­στέ­ψουν ό­τι ο παν­το­δύ­να­μος Θε­ός σταυ­ρώ­νε­ται και με τον σταυ­ρι­κό Του θά­να­το σώ­ζει και ζω­ο­ποι­εί το αν­θρώ­πι­νο γέ­νος. Και μω­ρί­α, για­τί προ­σκρού­ει στη φτω­χή αν­θρώ­πι­νη λο­γι­κή η πί­στη και η ελ­πί­δα σ᾽ έ­να Θε­ό, πού τε­λι­κά δεν μπό­ρε­σε να σώ­σει α­πό τον πλέ­ον ε­πο­νεί­δι­στο θά­να­το ού­τε τον ίδιο τον ε­αυ­τό του.

Ο Θε­ός ό­μως δεν δε­σμεύ­ε­ται α­πό τα φαι­νό­με­να και δεν υ­πο­τάσ­σε­ται στις α­παι­τή­σεις της συλ­λο­γι­στι­κής μας. Επι­λέ­γει να μας α­πο­κα­λύ­ψει τη δύ­να­μη και τη σο­φί­α Του δι­α­μέ­σου του σταυ­ρού του Μο­νο­γε­νούς Υιού Του. Έτσι, κα­τά τον Α­πό­στο­λο, γι᾽ αυ­τούς πού τε­λι­κά πι­στεύ­ουν, ο ε­σταυ­ρω­μέ­νος Χρι­στός εί­ναι «Θε­ού δύ­να­μις και Θε­ού σο­φί­α». Και οι ί­διοι, α­φο­σι­ω­μέ­νοι μα­θη­τές και τα­πει­νοί προ­σκυ­νη­τές του Σταυ­ρού Του.

ΤΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ του Σταυ­ρού είναι α­κό­μη και μυ­στή­ριο α­γά­πης· της ά­πει­ρης α­γά­πης του Θε­ού προς τον άν­θρω­πο. Τί­πο­τε άλ­λο δεν α­πο­κα­λύ­πτει την α­γά­πη του Θε­ού στον άν­θρω­πο ό­σο η ε­ναν­θρώ­πη­ση και το σταυ­ρι­κό Πά­θος του Μο­νο­γε­νούς Υιού Του. Ο Θε­ός «αγά­πη εστί» κα­τά τον ευ­αγ­γε­λι­στή Ιω­άν­νη (Α’ Ι­ω. 4,8). Και το μέ­γε­θος της αγά­πης του Θε­ού, το πλά­τος και το βά­θος της, φα­νε­ρώ­νε­ται για χά­ρη μας στην εναν­θρώ­πη­ση και τον Σταυ­ρό του Θε­αν­θρώ­που Κυ­ρί­ου μας.

Στο θείο Πά­θος συγ­κε­φα­λαι­ώ­νε­ται η α­γά­πη του Θε­ού για ό­λους ε­μάς τους α­δύ­να­μους και α­μαρ­τω­λούς αν­θρώ­πους. Ο Σταυ­ρός είναι ο θρό­νος δό­ξης της α­γά­πης του Θε­ού. Ο θά­να­τος του ε­ναν­θρω­πή­σαν­τος Θε­ού συ­νι­στά την κο­ρύ­φω­ση της α­γά­πης Του «ί­να σω­θή ο κό­σμος δι᾽ αυτού» (Ιω. 3,17). Γρά­φει ο α­πό­στο­λος Παύλος προς Ρω­μαί­ους : Ο Θε­ός α­πο­δει­κνύ­ει την α­γά­πη Του σ᾽ ε­μάς με το ό­τι, ενώ ε­μείς ή­μα­σταν α­κό­μη α­μαρ­τω­λοί, ο Χρι­στός πέ­θα­νε για μᾶς (Ρωμ. 5,8).

ΤΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ του Σταυ­ρού, πα­ράλ­λη­λα, α­πο­κα­λύ­πτει και την α­νυ­πο­λό­γι­στη α­ξί­α του αν­θρώ­που. Είναι τό­σο με­γά­λη η αξί­α μας στα μά­τια του Θε­ού, ώ­στε, αν και α­πο­μα­κρυν­θή­κα­με α­πό κον­τά Του, Ε­κεί­νος ε­ξα­κο­λού­θη­σε να μας α­γα­πά.

Από α­γά­πη έστει­λε τον Μο­νο­γε­νή Υιό Του στον κό­σμο. Α­πό α­γά­πη ο ε­ναν­θρω­πή­σας Κύ­ριος α­νυ­ψώ­θη­κε πά­νω στον σταυ­ρό για τη δι­κή μας σω­τη­ρί­α. Ό­πως, λοι­πόν, δεν υ­πάρ­χει με­γα­λύ­τε­ρη έκ­φρα­ση της α­γά­πης του Θε­ού α­πό τον σταυ­ρό, έ­τσι δεν υ­πάρ­χει και με­γα­λύ­τε­ρη ε­ξύ­ψω­ση του αν­θρώ­που από τη σταυ­ρι­κή θυ­σί­α του Κυ­ρί­ου για χά­ρη μας. Το αίμα του Χρι­στού, πού έ­χυ­σε πά­νω στον σταυ­ρό, γρά­φει ο α­πό­στο­λος Παύλος, μας δί­νει παρ­ρη­σί­α ε­νώ­πιον του θρό­νου του Θε­ού (Ε­βρ. 10,19).

* * *
ΕΥ­ΛΟ­ΓΗ­ΜΕ­ΝΕ Ι­Η­ΣΟΥ, 


Για άλ­λη μια φο­ρά α­ξι­ω­νό­μα­στε να στα­θού­με κά­τω α­πό τον Σταυ­ρό Σου. Ν᾽ α­τε­νί­σου­με το α­κή­ρα­το σώ­μα Σου κα­θη­λω­μέ­νο ε­πί του ξύ­λου του σταυ­ρού. Ν᾽ α­σπα­στού­με ευλα­βι­κά τα μα­τω­μέ­να πό­δια Σου.

Φώ­τι­σε, Κύ­ρι­ε, το νου μας και μυ­στα­γώ­γη­σε την καρ­διά μας στο μυ­στή­ριο του Σταυ­ρού Σου.

• Να συ­νει­δη­το­ποι­ή­σου­με ό­τι ο Σταυ­ρός Σου εί­ναι η πη­γή της σω­τη­ρί­ας και το κέν­τρο της ζωής μας.

• Να αι­σθαν­θούμε στα μύ­χια της υπάρ­ξε­ώς μας τον πλού­το της αγά­πης Σου, αλ­λά και την α­ξί­α μας πού απο­δει­κνύ­ει ο Σταυ­ρός Σου.

• Ν᾽ αν­τα­πο­κρι­θούμε κι ε­μείς οι α­νά­ξιοι στην α­γά­πη Σου. Ν᾽ α­γα­πή­σου­με θερ­μό­τε­ρα και ειλι­κρι­νέ­στε­ρα και Σέ­να και τους α­δελ­φούς μας.

• Και να αγω­νι­ζό­μα­στε να ζού­με ως μα­θη­τές του Σταυ­ρού Σου, με α­φο­σί­ω­ση και αυ­τα­πάρ­νη­ση, την ευ­λο­γη­μέ­νη χρι­στι­α­νι­κή ζω­ή στην ο­ποί­α μας έ­χεις προ­σκα­λέ­σει. 
http://synodoiporia.blogspot.gr/

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΙΑΤΙ ΦΙΛΑΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ;
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ο ιερέας σας, 

μπορεί να είναι μόλις 25 χρονών. 

Μα η ιερωσύνη του είναι από καταβολής κόσμου.Όταν, λοιπόν, του ασπάζεσθε το χέρι,  

προσκυνάτε την ιερωσύνη του, 

που φθάνει διαδοχικά από τον Χριστό 

και τους Αποστόλους 

μέχρι τον ιερέα σας.
Όταν φιλάτε το χέρι του παπά σας, 

φιλάτε ολόκληρη την αλυσίδα των Οσίων 

και αγίων ιερέων και Ιεραρχών, 

από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα.


Ασπάζασθε και προσκυνάτε 

τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, 

τον άγιο Νικόλαο, τον άγιο Βασίλειο, τον άγιο Σάββα 

και «όλους τους επιγείους αγγέλους και ουρανίους ανθρώπους», 

που όταν ήταν στη γη κοσμούσαν την Εκκλησία 

και τώρα στολίζουν τον ουρανό!
Το φίλημα που κάνουμε στο χέρι του παπά 

δεν είναι φίλημα φυσικό. Είναι φίλημα άγιον, 

όπως γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος.


.


Να το ασπάζεσθε,

λοιπόν, το χέρι του ιερέα που σας ευλογεί. 

Είναι ευλογημένο από τον Θεό,  με τη χάρη της ιερωσύνης. 

Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Να το φιλάτε το χέρι του ιερέα σας. 

Όσο νέος και αν είναι.

Και να τον ακούτε.

 http://agiameteora.net/

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Κουλτούρα θανάτου και ευτελισμός της ζωή
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 
Ισχυρότατα οικονομικά ιδεολογικά κέντρα προωθούν την κουλτούρα του θανάτου και τον ευτελισμό της ζωής στις, με επιταχυνόμενους ρυθμούς, παρακμάζουσες πολιτισμικά, ηθικά και κοινωνικά, χώρες της Δύσης. Με την προπαγάνδα τους σε όλες τις χώρες πιέζουν τους πολιτικούς, χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ και εκπορθούν το καλλιτεχνικό και ιδεολογικό εποικοδόμημα. Ανοικτά υποστηρίζονται, οικονομικά κυρίως, οι οργανώσεις των ομοφυλοφίλων, προς πραγματοποίηση των σχεδίων τους.
Πρόσφατα επτά κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία), μετά τη μείωση της επιχορήγησης από το Συμβούλιο προς τις οργανώσεις ομοφυλοφίλων, αποφάσισαν να συγχρηματοδοτήσουν τις πρωτοβουλίες των συγκεκριμένων οργανώσεων για την προώθηση των ιδεών τους! Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2013 να χρηματοδοτήσει τις οργανώσεις των ομοφυλοφίλων από τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών των χωρών μελών της, με το ποσό των επτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ! Στο Παρίσι το λόμπι των ομοφυλοφίλων χρηματοδοτείται πλουσιοπάροχα από το Υπουργείο Πολιτισμού του κ. Ολάντ και από το Δημαρχείο των Παρισίων. Το σοβαρότερο. Όπως δημοσιεύθηκε την 21η Αυγούστου 2014 στον μπλογκ «Le libre penseur», στην Αμερική ο τραπεζίτης Ed Clark, επιφανές μέλος της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της, είναι εκ των σημαντικότερων χρηματοδοτών της προώθησης της νέας σεξουαλικής εποχής στον κόσμο. Ο Κλαρκ είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Toronto–Dominion και ανακοίνωσε ότι η Τράπεζά του θα χρηματοδοτήσει 40 οργανώσεις και λόμπις των ομοφυλοφίλων, χωρίς να τον ενδιαφέρει αν θα κερδίσει ή θα χάσει η τράπεζα από αυτή του την ενέργεια! Επίσης πολυεκατομμυριούχοι ομοφυλόφιλοι, μεταξύ των οποίων οι David Geffen, Michael Koes, Ion Stryker παραδέχθηκαν ότι χρηματοδοτούν οργανώσεις ομοφυλοφίλων για να προωθηθούν οι σχεδιασμοί τους.
Σε πολιτικό επίπεδο πρόσφατα (1η Μαρτίου 2014) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα πρότεινε να αλλάξει το κείμενο της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για να καλύπτει τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και των «οικογενειών» τους. Στις 4 Φεβρουαρίου του 2014 πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο ψήφισμα υπέρ της επιβολής στους Ευρωπαίους πολίτες ως φυσιολογικής της νοοτροπίας και της στάσης ζωής των ομοφυλοφίλων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα καταψήφισε το Ψήφισμα, όμως οι βουλευτές της ΝΔ, που ανήκουν σ’ αυτό, σήκωσαν «αντάρτικο» και ψήφισαν υπέρ του Ψηφίσματος, ή έριξαν λευκό, νίψαντες τας χείρας των ως Πόντιοι Πιλάτοι! Στις 26 Αυγούστου 2014 η 39χρονη υπουργός τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, της ΝΔ, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι εκείνη θα υποστηρίξει - μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλους - την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και στους ομοφυλόφιλους! Ας όψονται όλοι όσοι, κληρικοί και λαϊκοί, υποστήριξαν δημοσίως και με πολλή ζέση την υποψηφιότητά της. Πολλαπλές και σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες των δυτικών χωρών είναι οι πιέσεις προς προώθηση των σχεδίων των ομοφυλοφίλων.
Σε επίπεδο ΜΜΕ μια κατασκευασμένη είδηση, ότι γρονθοκοπήθηκε ένας ομοφυλόφιλος σε πλατεία των Αθηνών, χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο εκτός από τον τόπο ( ούτε σε ποιο νοσοκομείο εισήχθη, ούτε τι τραύματα υπέστη, ούτε σε ποια κατάσταση ήταν, ούτε πώς συνέβη το γεγονός…), έγινε «σοβαρή είδηση» εδόθη σε πανελλαδικό τηλεοπτικό σταθμό και μάλιστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 8 μ.μ. της 25ης Αυγούστου 2014, με χρόνο πολύ και με την επωδό «να τι τραβάνε οι ομοφυλόφιλοι στην Ελλάδα και να γιατί είναι απαραίτητη η ψήφιση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου…». Ολόκληρο προπαγανδιστικό σενάριο και πιστή εφαρμογή της αποπληροφόρησης του ψυχρού πολέμου για να προωθηθούν τα σχέδια των ομοφυλόφιλων στην Ελλάδα... 
Για να περάσουν τα σχέδια των ομοφυλόφιλων και να αλλοιωθούν οι συνειδήσεις των πολιτών έχει διαστραφεί το φυσικό και έχει παραμορφωθεί η αλήθεια. Τείνουμε να ζήσουμε σε καταστάσεις, που περιγράφει ο Όργουελ στο εξαιρετικό βιβλίο του «1984». Σ’ αυτό ο «Μεγάλος Αδελφός», ο ηγέτης δηλαδή του Ολοκληρωτικού Κράτους, επιβάλλει στους υπηκόους του τη «νέα γλώσσα» της «νέας εποχής». Αυτό σημαίνει ότι αποδέχονται πως « ο πόλεμος είναι ειρήνη, η ελευθερία είναι σκλαβιά, η άγνοια είναι δύναμη». Στη «νέα γλώσσα» της κουλτούρας θανάτου πρέπει να αποδεχθούν οι πολίτες πως «το ψέμα είναι η αλήθεια, το αφύσικο είναι το φυσιολογικό, η ασθένεια είναι υγεία». Για να περάσουν οι ιδέες του Μεγάλου Αδελφού δημιουργείται η «αστυνομία της σκέψης», που ελέγχει αυστηρά και με όλα τα μέσα παρακολούθησης της σκέψης, αν τηρείται η «νέα γλώσσα».
Στις ημέρες μας θα ελέγχεται αν αποδεχόμαστε τη γλώσσα της «νέας εποχής» από λογοκριτές και κομισάριους της κουλτούρας θανάτου. Στην Ισπανία κρατικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε προ ημερών τη Λειτουργία, στην οποία ο επίσκοπος Juan Antonio Reig Pla στο κήρυγμα του αναφέρθηκε στην ομοφυλοφιλία και σημείωσε το αυτονόητο, ότι αυτή είναι αντίθετη προς τη διδασκαλία της Εκκλησίας και προς τους νόμους της φύσεως. Την επομένη ημέρα εκλήθη στην Εισαγγελία να δώσει εξηγήσεις και του εδόθη η συμβουλή να παύσει να κάνει κηρύγματα που ενοχλούν τα λόμπι των ομοφυλοφίλων, γιατί τα θεωρούν ως διδασκαλία «μίσους, επιθετικότητας και ανάπτυξης δολοφονικών διαθέσεων εναντίον τους…». 
Στις ΗΠΑ o Bob Eschliman απολύθηκε από τη θέση του διευθυντού της εφημερίδας Newton Daily News, στην Iowa, γιατί στο προσωπικό του μπλογκ έκανε κριτική στην «Βίβλο» που κατασκεύασαν οι ομοφυλόφιλοι, στην οποία παρέλειψαν τα σημεία που τους ενοχλούσαν και την έκαμαν « φιλική» προς αυτούς… Το κατασκεύασμα τους βοηθάει την εκστρατεία τους να αποδείξουν ότι και ο Θεός έχει προσχωρήσει στο κίνημά τους και στον τρόπο ζωής τους!... Η απόλυση του Έσλιμαν προήλθε μετά από πιέσεις των ομοφυλοφιλικών οργανώσεων προς τους ιδιoκτήτες της εφημερίδας. Τους ομοφυλόφιλους ενόχλησε το σχόλιο που έκανε ο δημοσιογραφος μετά την απόλυσή του, ότι η «Gaystapo» προκάλεσε την απώλεια της δουλειάς του και πλέον είναι άνεργος, με άνεργη επίσης σύζυγο και με δύο ανήλικες θυγατέρες. 
Η επιβολή ως φυσιολογικού του τρόπου ζωής των ομοφυλοφίλων θα επιτευχθεί με την βίαιη καταστολή κάθε φωνής, που θα καταγγέλλει ή θα καταδικάζει την ομοφυλοφιλία, «ως υποκινούσα το μίσος προς τους ομοφυλόφιλους». Αυτό προβλέπει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο με την αποκήρυξη του ενταγμένου στη «νέα γλώσσα» όρου της «ομοφοβίας».
Ίσως το παρόν άρθρο να είναι από τα τελευταία που γράφονται κατά της ομοφυλοφιλίας χωρίς λογοκρισία και χωρίς τον φόβο της κλήσης από τον εισαγγελέα.-

Θαύμα του Αγ. Λουκά Κριμαίας στις 3 Μαΐου 2014

Ο Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας.

Ονομάζομαι Χριστίνα Μ., είμαι κάτοικος Καβάλας και 38 ετών, παντρεμένη και μητέρα δύο αγοριών, 13ων και 8 ετών. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία, ένα βίωμά μου, ένα θαύμα...
Από μικρή είχα θέματα υγείας. Στο γυμνάσιο είχα προβλήματα με τα γόνατα. Δουλεύοντας ως κομμώτρια (20 ετών) μου παρουσιάστηκε Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα. Μετά τη 1 εγκυμοσύνη (25 ετών) άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα.
Οστεοαρθρίτιδα, ιερολαγονίτιδα,
τενοντίτιδες σε πολλά μέρη του σώματος, σπονδυλαρθρίτιδα, υποθυρεοειδισμός ...
Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια και μετά από την 2η εγκυμοσύνη η κατάσταση της υγείας μου είχε χειροτερέψει αισθητά, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια ήμουν πλέον ένα «κινητό φαρμακείο»: ενέσεις, παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη και ότι άλλο υπήρχε για την καταπολέμηση των πόνων ήταν πλέον στο καθημερινό μου διαιτολόγιο. Και επιπλέον, σε καθημερινή βάση, γκρίνια, κλάμα, νευρά.
Τα Χριστούγεννα του 2013 επισκεύτηκα νευροχειρουργό αφού όλες οι ενδείξεις και οι κλινικές εξετάσεις "έδειχναν" κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Πίστευα πως με την εγχείρηση θα γινόμουν καλά! Όταν, όμως, ο γιατρός είδε την μαγνητική τομογραφία, αποφάνθηκε πως η κήλη ήταν τόσο μικρή, ώστε και εάν με χειρουργούσε το πρόβλημα δεν θα περνούσε.
Μου πρότεινε μάλιστα να ψάξω αλλού να βρω τί είχα. Τρελάθηκα, πίστεψα πως ήμουν κατά φαντασία ασθενής, έκλαιγα για 2 μέρες συνέχεια...
Ψάχνοντας στο διαδίκτυο για να βρω κάποια άκρη, έπεσα σε μια φράση την όποια μου είχαν αναφέρει δύο γιατροί από τους πολλούς που είχα επισκεφτεί: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑΣ.
Μελετώντας τα συμπτώματα του συνδρόμου αυτού, κατέληξα ότι τα είχα όλα! Πόνοι στους μύες, σε αρθρώσεις, αϋπνία, κατάθλιψη... πονούσα παντού... Εκείνο το διάστημα άρχισα να διαβάζω για τα θαύματα του Αγίου Λούκα του Ιατρού, από ένα βιβλίο που μου είχε φέρει ο σύζυγός μου από το Άγιο Ορός. Τότε ήταν που είχα τις πρώτες ενδείξεις ότι ο Άγιος ήταν και είναι κοντά μου.
Ένα βράδυ, διαβάζοντας ένα από τα θαύματά του και έχοντας φτάσει στη μέση του κείμενου, άρχισα να νυστάζω και καθώς είχα έλλειψη ύπνου, άφησα το βιβλίο στην άκρη και προσπάθησα να κοιμηθώ. Μάταια όμως. Είχα μία έντονη αίσθηση ότι κάτι ευωδίαζε μέσα στο δωμάτιο το οποίο μύριζα μονό εγώ! Όταν συνειδητοποίησα ότι η μυρωδιά ήταν «μύρο», πήρα το βιβλίο και συνέχισα το διάβασμα. Η ευωδία έφυγε μόλις τελείωσα την ανάγνωση του θαύματος!!!
Μέχρι το Πάσχα του 2014 οι πόνοι είχαν γίνει αφόρητοι. Δεν κοιμόμουν, δεν οδηγούσα, δεν μαγείρευα, δεν… και το χειρότερο όλων ήταν ότι δεν μπορούσα να αγκαλιάσω τα παιδιά μου καθώς η κάθε επαφή μαζί τους ήταν επώδυνη. Πονούσα πολύ και έκλαιγα συνέχεια...
Δεν άντεχα άλλο αυτηή την κατάσταση, έτσι αποφασίσαμε με τον γιατρό μου να κάνω μια σειρά ενέσεων, οι οποίες όμως έχουν πάρα πολλές και σοβαρές παρενέργειες και μπορεί να επιφέρουν ακόμη και καρκίνο.
Εν όψη λοιπόν αυτής της θεραπείας με τις ενέσεις, ο σύζυγός μου που ήταν διπλά μου όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά δεν θα τα κατάφερνα χωρίς αυτόν, μου πρότεινε να κατεβούμε στη Μονή Σαγματά, στη Θήβα, να προσκυνήσουμε τα ιερά λείψανα του Άγιου Λούκα του ιατρού και να προσευχηθούμε για την μεσιτεία του Αγίου! Παρότι ήμουν σε άθλια κατάσταση, δεν χρειάστηκε να μου το ζητήσει δεύτερη φόρα....
Την άλλη μέρα, 3 Μαΐου 2014, αφήσαμε τα παιδιά μας στην ξαδέρφη μου που ήταν μεγάλο στήριγμα για μένα όλα αυτά τα χρόνια και ξεκινήσαμε για την Θήβα. Όσο πλησιάζαμε στη Μονή, για κάποιο λόγο ήμουν συνέχεια βουρκωμένη και προσκυνώντας τα λείψανα του Αγίου, με πήραν τα κλάματα.
Τον παρακάλεσα να μου πάρει το μισό πόνο (μου αρκούσε), ενώ ο σύζυγός μου να μην πάθω όλες τις παρενέργειες από τις ενέσεις. Φεύγοντας και καθώς άκουσα τις καμπάνες, ξέσπασα πάλι σε κλάματα!
Φτάνοντας στη Χαλκίδα, οπού και θα διανυκτερεύαμε, καθίσαμε να γευματίσουμε και επιστρέψαμε αμέσως στο ξενοδοχείο. Ήμουν χειρότερα από πότε άλλοτε, ανέπνεα και πονούσα. Ξάπλωσα στις 20:00 και διαβάζοντας τον βίο του Αγίου, κατάφερα να κοιμηθώ στις 02:00 περίπου.
Στις 02:30 ξύπνησα και αναστενάζοντας μονολόγησα: Αχ Θεέ μου, μονό μισή ώρα κοιμήθηκα!!! Κάνοντας να σηκωθώ διαπίστωσα ότι πλέον δεν είχα τίποτα, δεν πονούσα πουθενά!!! Το σύνδρομο ινομυαλγίας ήταν πλέον παρελθόν! Η βοήθεια του Αγίου Λούκα ήρθε απροσδόκητα σύντομα! Το πρωί που ξύπνησε ο σύζυγός μου και με είδε με ένα τεράστιο χαμόγελο, κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί.
Δεν έβλεπα την ώρα να επιστρέψω και να αγκαλιάσω τα παιδάκια μου, που όταν κατάλαβαν τί είχε συμβεί, χοροπηδούσαν από τη χαρά τους. Η εξαδέλφη μου και η κουμπαρά μου κατάλαβαν τη διάφορα από το τηλέφωνο, μόνο που με άκουσαν, χωρίς να με δουν. Ο γιατρός μου είπε πως του έκανα το καλύτερο δώρο, που δεν χρειαζόταν πλέον να μου κάνει τις ενέσεις!
Ο πνευματικός μου π. Θεοχάρης, η μητέρα μου και κάποιοι στενοί μου φίλοι που ήξεραν τι περνούσα και ήταν διπλά μου όλα αυτά τα χρόνια δεν θα μπορούσαν πάρα να χαρούν με αυτό που μου συνέβη και να κάνουν τη δική μου χαρά μεγαλύτερη. Σταμάτησαν οι γκρίνιες και τα κλάματα. Ξανακέρδισα τη ζωή μου.
Θα ευγνωμονώ πάντα τον Άγιο Λούκα τον Ιατρό και θα τον ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση στις προσευχές μου...
Χριστίνα Μ., Καβάλα
http://greekpress.gr/

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΕΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΕΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Η φωτογραφία βγήκε την 21.8/ 3 Σεπτεμβρίου 1903 και δόθηκε το 1997 
στην δημοσιότητα, από το αρχείο της Αγιορείτικης Μονής του Αγίου 
Παντελεήμονος (Ρωσικό). 

Βγήκε σαν αναμνηστική φωτογραφία ενός παλιού εθίμουΝα δίνεται από 
το Ρωσικό Μοναστήρι στους φτωχούς κελλιώτες μοναχούς, ελεημοσύνη.

Από την επόμενη χρονιά όμως αποφασίστηκε να μην ξαναδοθεί 
ελεημοσύνη, επειδή τα αποθεματικά του μοναστηριού είχαν ελαττωθεί. 

Σε αυτό ίσως να συνετέλεσε η άσχημη κατάσταση στην Ρωσία, η οποία 
μείωσε τις δωρεές στο μοναστήρι. Ο μοναχός Γαβριήλ επρόκειτο να 
φωτογραφίσει για τελευταία φορά το γεγονός, για ανάμνηση

Τότε όμως παρατήρησε μόνος αυτός, να κινείται κατά τρόπο θαυμαστό, 
ανάμεσα στους πατέρες, μια γυναίκα

Φωτογράφισε λοιπόν την σκηνή, και την γυναίκα που αυτός μόνο έβλεπε, 
η οποία αποτυπώθηκε και πάνω στο φωτογραφικό χαρτί, μέσα σε μια λάμψη.

Οι πατέρες συμπέραναν ότι ήταν η Παναγία λυπημένη, και ανακάλεσαν 
την απόφαση τους να σταματήσουν την ελεημοσύνη.

http://www.romnios.gr/

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΚΕΡΩΝ.


 
Το μοναστήρι της Παναγίας της Ευαγγελίστριας στο νησί Παλαιά Τρίκερι, 

Η ανατολική όψη  της Ιεράς Μονής

Η κεντρική είσοδος.

Η κεντρική είσοδος με την παλιά ξύλινη πόρτα

Το βόρειο τμήμα του συγκροτήματος των κελλιών

Το καθολικό της Μονής.

Η δυτική πλευρά του καθολικού της Παναγίας

Ο Νάρθηκας και η κεντρική πύλη του Ναού.

Ο Νάρθηκας με το υπέροχο ψηφιδωτό από βότσαλα της θάλασσας.


Τμήμα του Νάρθηκα του της Παναγίας

Τμήμα του δαπέδου του Νάρθηκα.

Λεπτομέρειες από το ψηφιδωτό του Νάρθηκα.

Το ξύλινο τέμπλο του καθολικού και το δεξί αναλόγιο.

Ο κυρίως ναός. 

Η Ωραία Πύλη 

Τμήμα του τέμπλου με υπέροχες αγιογραφημένες εικόνες 

Το προσκυνητάρι με την εικόνα της βρεφοκρατούσης Παναγίας της Ευαγγελίστριας 

Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας,
την εύρεση της οποίας εορτάζουμε σήμερα (10 Σεπτεμβρίου)Ιερά λειψανοθήκη με άγια λείψανα αγίων της Εκκλησίας μας
που φυλάσσεται στην Αγία Τράπεζα του Ναού της Παναγίας

Μία άποψη του διαδρόμου των κελλιών του Μοναστηριού 

Το Μοναστήρι διαθέτει πολλά κελλιά.

Άλλη άποψη του διαδρόμου των κελλιών.

Τα λουλούδια είναι διάσπαρτα σε όλους τους χώρους της Μονής.

Σήμερα, το προαύλιο του Μοναστηριού έχει ευπρεπιστεί 
με την τοποθέτηση νέων πλακών Πηλίου σ' όλους τους χώρους.

Αντικρίζοντας τα κελλιά από παράθυρο του Ναού.

Σκεύος από τα παλιά χρόνια κοσμεί την δυτική είσοδο της Μονής. 

Παλιά πιθάρια στους υπόγειους χώρους του Μοναστηριού,
όπου αποθήκευαν το λάδι της χρονιάς


Κάποτε, στα κελλιά αυτά λειτουργούσε και δημοτικό σχολείο 
για τα παιδιά του νησιού.

Σε φιλόξενο κελλί.

Η δυτική είσοδος της Μονής.

"Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς"

Προσκυνητές από το Βόλο με ναυλωμένο σκάφος 
ελλείψει συγκοινωνίας!!!

Ηλιοβασίλεμα στο νησί της Παναγίας.

Το νησί Παλαιά Τρίκερι
 κατέχει έναν πολύτιμο θησαυρό:
την θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας της ονομαζόμενης Ευαγγελίστριας,
που είναι η καταφυγή και η προστάτης των κατοίκων των Τρικέρων
και όλων των πιστών του Πηλίου.

Δυστυχώς,
δεν έχει αξιοποιηθεί, όπως θα έπρεπε αυτό το προσκύνημα.
Οι υπεύθυνοι παράγοντες του Δήμου Ανατολικού Πηλίου και 
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου των Τρικέρων,
 θα πρέπει να το αξιοποιήσουν 
δίνοντας την ευκαιρία στους προσκυνητές να το επισκέπτονται.

Οι φωτογραφίες ανήκουν στο αρχείο του π. Θεοδώρου Μπατάκα